Pravidlá súťaže


Súťaž o ceny v hodnote 170 €

Čo musíte urobiť?

 • nakúpiť v období od 19. 4. do 22. 4. 2019 v minimálnej hodnote 1 000 Sk:
 • Pri nákupe nad 80 € vr. DPH: môžete vyhrať dámsku kabelku v hodnote 104.95 €
 • Pri nákupe nad 58 € vr. DPH: môžete vyhrať dámsku sadu hodiniek a okularov v hodnote 55.90 €
 • Pri nákupe nad 40 € vr. DPH: môžete vyhrať dámsku peňaženku v hodnote 12. 95 €
 • počet objednávok je neobmedzený - čím častejšie nakupujete, tým väčšiu šancu na výhru máte!

Prajeme veľa šťastia:)

Tím Bigbrands

Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže "Nakúp a vyhraj"

1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Internet Mall Slovakia, s.r.o., so sídlom Galvaniho 6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 950 226, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 37185/B (ďalej len "Usporiadateľ") ako prevádzkovateľ internetového obchodu dostupného na internetovej adrese www.bigbrands.sk.

2. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v období od 19. 4. 2019 do 22. 4. 2019 (ďalej len "Súťažné obdobie"). Súťažným dňom sa rozumie každý kalendárny deň v súťažnom období.

3. Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu staršia ako 18 rokov s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá akceptuje tieto pravidlá súťaže (ďalej len "Súťažiaci"). Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci, popr. spolupracujúce osoby, Usporiadateľa, či akejkoľvek zo spoločností tvoriacich skupinu Mall Group, ktorých zoznam je uvedený na webových stránkach http://mallgroup.cz/. Súťaže sa nemôžu zúčastniť ani rodinní príslušníci či osoby blízke podľa ustanovení § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v účinnom znení, takýchto zamestnancov či spolupracujúcich osôb Usporiadateľa či spoločnosti tvoriacej skupinu Mall Group.

4. Súťažiaci sa do súťaže zapojí nasledujúcim spôsobom:

Nákupom produktov v internetovom obchode dostupnom na internetovej adrese www.bigbrands.sk v minimálnej hodnote nákupu vo výške nad 40,-€ vrátane DPH v rámci jednej objednávky (ďalej len "Súťažná objednávka"), pričom
 • pri nákupe produktu / produktov v rámci Súťažnej objednávky v hodnote nad 40,-€ vrátane DPH do 57,-€ vrátane DPH sa Súťažiaci zaradí do žrebovania o dámsku peňaženku v hodnote 12,95 €;
 • pri nákupe produktu / produktov v rámci Súťažnej objednávky v hodnote nad 58,-€ vrátane DPH do 79,-€ vrátane DPH sa Súťažiaci zaradí do žrebovania o dámsku sadu hodiniek a okularov v hodnote 55,90 €;
 • pri nákupe produktu / produktov v rámci Súťažnej objednávky v hodnote nad 80,-€ vrátane DPH sa Súťažiaci zaradí do žrebovania o dámsku kabelku v hodnote 104,95 €.
 • - Vytvorením objednávky na dané produkty v stanovenej hodnote v Súťažnom období Súťažiaci súhlasí so zapojením sa do súťaže a získava možnosť vyhrať jednu z výhier.

  - Súťaže sa môže Súťažiaci zúčastniť v Súťažnom období aj opakovane, vždy však s novou Súťažnou objednávkou.

  5. Výhry v súťaži:

 • Pri nákupe v rámci Súťažnej objednávky v hodnote nad 80,-€ vrátane DPH - 1x dámska kabelka v hodnote 104,95 € (ďalej aj "Výhra 1");
 • Pri nákupe v rámci Súťažnej objednávky v hodnote nad 58,-€ vrátane DPH do 79,-€ vrátane DPH - 1x dámske hodinky v hodnote 55,90 € (ďalej aj "Výhra 2");
 • Pri nákupe v rámci Súťažnej objednávky v hodnote nad 40,-€ vrátane DPH do 57,-€ vrátane DPH - 1x dámska peňaženka v hodnote 12,95 € (ďalej aj "Výhra 3").
 • 6. Zlosovanie výhier:

 • PUsporiadateľ po ukončení Súťažného obdobia uskutoční tri (3) žrebovania, a to i) zlosovanie (o Výhru 1) Súťažiacich, ktorí splnili pravidlá súťaže a podmienky pre zaradenie do zlosovania o Výhru 1, ii) zlosovanie (o Výhru 2) Súťažiacich, ktorí splnili pravidlá súťaže a podmienky pre zaradenie do zlosovania o Výhru 2, iii) zlosovanie (o Výhru 3) Súťažiach, ktorí splnili pravidlá súťaže a podmienky pre zaradenie do zlosovania o Výhru 3
 • Celkom budú vyžrebovaní 3 výhercovia, t.j. pre každú cenovú hladinu minimálnej hodnoty jeden.
 • 7. Vyhlásenie víťazov a odovzdanie výhier:

 • Vyhlásenie víťazov prebehne do 14 dní od ukončenia Súťažného obdobia, najneskôr do dňa 7. 5. 2019.
 • Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailov, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli vo svojich výherných Súťažných objednávkach. V prípade, že výherca do 7 dní odo dňa odoslania oznámenia o výhre zo strany Usporiadateľa nepotvrdí Usporiadateľovi, že je pripravený výhru prevziať, jeho nárok na výhru zaniká.
 • Výhra bude výhercom zaslaná doporučenou zásielkou na výhercom uvedenú adresu (buď uvedenú v Súťažnej objednávke, alebo inak následne oznámenú zo strany výhercu) na území Slovenskej republiky, a to do jedného týždňa odo dňa doručenia potvrdenia Usporiadateľovi zo strany výhercu, že je pripravený výhru prevziať. Pokiaľ výherca výhru (zásielku) neprevezme, stráca na výhru nárok.
 • Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude poskytnutá.
 • Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené, resp. z nej budú vylúčené.
 • Ak bude zistené, že výherca nedodržal alebo porušil pravidlá súťaže, výhra mu nebude udelená a bude vybraný rovnakým postupom náhradný výherca.
 • Na výhry Usporiadateľ neposkytuje záruku na akosť, ani nezodpovedá za vady výhry. Výnimkou sú prípady, kedy bude výhra nefunkčná hneď pri odovzdaní výhercovi. Výherca je povinný výhru skontrolovať hneď pri prevzatí. Prípadnú nefunkčnosť výhry pri prevzatí je výherca povinný Usporiadateľovi oznámiť do 3 (troch) dní odo dňa prevzatia výhry. V takýchto prípadoch kontaktujte zákaznícke oddelenie Usporiadateľa a ten zaistí dodanie funkčnej výhry oproti odovzdaniu nefunkčnej.
 • Na výhru nevzniká právny nárok, nie je ju možné nahradiť za finančnú hotovosť ani darčekové poukážky či iné náhradné plnenie. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Súťaž nemá charakter verejného prísľubu.
 • 8. PUsporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušujú pravidlá a / alebo pri ktorých Usporiadateľ nadobudne dôvodné podozrenie zo zneužitia súťaže. Ak dôjde k takému zisteniu u Súťažiaceho, ktorý sa stane výhercom, potom vyradením zo súťaže stráca nárok na výhru - o tom bude Súťažiaci Usporiadateľom informovaný. Za zneužitie súťaže je považované predovšetkým porušenie právneho poriadku Slovenskej republiky, konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, alebo ktoré je podľa posúdenia Usporiadateľa spôsobilé ohroziť jeho oprávnené záujmy, porušovanie pravidiel fair play, alebo iného škodlivého správania zo strany Súťažiaceho ako je napr. manipulácia s výsledkami súťaže, alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže, a to všetko aj v štádiu pokusu. Rozhodnutie, resp. oznámenia, podľa tohto článku je Usporiadateľ oprávnený urobiť kedykoľvek v priebehu súťaže, a to až do okamihu odovzdania výhier. Ak dospeje napr. Usporiadateľ k záveru, že Súťažiaci získal výhru v rozpore s týmito pravidlami, je oprávnený rozhodnúť o vylúčení Súťažiaceho zo súťaže aj po jej skončení. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre.

  9. Vytvorením Súťažnej objednávky Súťažiaci prijíma všetky podmienky súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Rozhodnutie Usporiadateľa o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže je konečné. Pravidlá súťaže budú dostupné online po dobu trvania súťaže a ďalej po dobu 30 dní odo dňa ukončenia súťaže na www.bigbrands.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž bez ďalšieho uvedenia dôvodu skrátiť, prerušiť či zrušiť, pričom jeho rozhodnutie je účinné okamihom zverejnenia.

  Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.bigbrands.sk/stranky/ochrana-sukromia. Súťažiaci má právo kedykoľvek sa zo súťaže odhlásiť, a to na emailovej adrese info@bigbrands.sk. Prípadné otázky, pripomienky a pod. smerujte na telefónne číslo +421 220 929 633, prostredníctvom kontaktného formulára na adrese https://www.bigbrands.sk/stranky/ochrana-sukromiapoštou na adresu Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov.

  Tieto pravidlá sú platné a účinné od 19. 4. 2019

  V Bratislave dňa 19. 4. 2019

  Prihlásiť sa
  7 EUR na nákup